نمایندگی های سایپا در تهران

سایپا فداییان اسلام

سایپا میدان شوش

سایپا نظام آباد
سایپا اکبرزادگان

سایپا هوتن خودرو

سایپا تهرانسر
سایپا فرجام
سایپا سرآسیاب

سایپا رسالت

سایپا خیابان قزوین

سایپا آزادی

سایپا آزادی